Ochrana osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů dle Nařízení EU 2016/679 - GDPR

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s našimi činnostmi provádíme zpracování Vašich osobních údajů. Jako poskytovatel údajů jste vždy jejich subjektem.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je TJ SPORT Němčičky, z.s., sportovní areál, č.p. 302, 691 07 Němčičky

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: gdpr@sportnemcicky.cz; tel 519430753

2. Seznam zpracování osobních údajů

Pro jednotlivé činnosti, při kterých jako správce osobních údajů zpracováváme Vámi poskytnuté údaje, se liší jak účel tak způsob jejich zpracování. Proto tyto informace uvádíme v odpovídajícím členění.

typ činnosti Informace o zpracování Seznam všech zpracování (účel, právní tituly, kategorie, doba uložení) Další
Ubytovací služby Informace pro ubytovné hosty    
Pořádání jednorázových sportovních akcí Informace pro sportovní akce    
Vedení členské základny      
Lyžařské kurzy dětí Informace pro lyžařské kurzy    

3. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k Vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o Vás vedeme, tzv. právo na přístup.
Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu.
Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
 

Požadovat opravu  Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 
 
Požadovat výmaz  Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.
Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
 
Požadovat omezení zpracování   Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.
K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky. 
 
Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.
Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. 
V případech uvádění Vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
 
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. 
 
Požadovat výpis v přenositelném formátu  Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.
Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. 
 
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

 

Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom Vám na Vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
 

4. Způsob výkonu práv subjektů údajů

Pokud budete chtít uplatnit některé z uvedených práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

V sídle firmy bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu a bude s Vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení Vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. 

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. Uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady 
  2. Odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. Zašlete ji e-mailem na adresu gdpr@sportnemcicky.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. 
  2. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky: hgbsrhq

Uveďte do ní:

  1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
  2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
  3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje 
  4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o Vaší totožnosti, jsme oprávněni Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.