Pozvánka na valnou hromadu TJ SPORT Němčičky - 8.6.2018

       TJ SPORT Němčičky,z.s. si dovoluje pozvat všechny své členy na valnou hromadu,  která  se  bude  konat v pátek 8.6.2018  v  18.00 hod. v budově pod vlekem

Prezence členů od 17:30 hod.

Pro

Program:    

1.              Zahájení valné hromady, volba předsedajícího

2.              Schválení programu valné hromady a Jednacího řádu VH

3.              Volba mandátové a návrhové komise, volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.              Zpráva mandátové komise

5.              Potvrzení řádného členství přidruženým členům

6.              Zpráva o činnosti TJ za rok 2017 a výhled na rok 2018

7.              Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017

8.              Zpráva kontrolní komise za rok 2017

9.              Schválení účetní závěrky za rok 2017

10.            Členská základna a GDPR; členské příspěvky - stanovení výše pro rok 2018

11.            Zprávy o činnosti oddílů za rok 2017 (kopaná, lyžování, plavání, stolní tenis)

12.            Různé a diskuse

13.            Usnesení

14.            Závěr

Upozornění:        Účast na valné hromadě je základní povinností každého člena!!!

Neomluvená neúčast na valné hromadě bude považována za nezájem o činnost a ČLENSTVÍ v TJ.

Na VH nebudou vybírány členské příspěvky – způsob placení a výše jsou předmětem jednání VH.

Poznámka: spolek je dobrovolným sdružením osob (fyzický či právnických – v závislosti na stanovách spolku) => nelze delegovat vlastní hlasy na jinou osobu nebo se nechat zastupovat.