Pozvánka na valnou hromadu TJ SPORT Němčičky - 9.6.2017

       TJ SPORT Němčičky,z.s. si dovoluje pozvat všechny své členy na valnou hromadu,  která  se  bude  konat v pátek 9.6.2017  v  18.00 hod. v budově pod vlekem

Prezence členů od 17:30 hod.

Program:    

1.              Zahájení valné hromady, volba předsedajícího

2.              Schválení programu valné hromady a Jednacího řádu VH

3.              Volba mandátové a návrhové komise, volby ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.              Zpráva mandátové komise

5.              Potvrzení řádného členství přidruženým členům

6.              Zpráva o činnosti TJ za rok 2016 a výhled na rok 2017

7.              Zpráva o hospodaření TJ za rok 2016

8.              Zpráva kontrolní komise za rok 2016

9.              Schválení účetní závěrky za rok 2016

10.          Členská základna a členské příspěvky - stanovení výše pro rok 2017

11.          Zprávy o činnosti oddílů za rok 2016 (kopaná, lyžování, plavání, stolní tenis)

12.          Různé a diskuse

13.          Usnesení

14.          Závěr

Upozornění:        Účast na valné hromadě je základní povinností každého člena!!!

Neomluvená neúčast na valné hromadě bude považována za nezájem o činnost a ČLENSTVÍ v TJ.

Na VH nebudou vybírány členské příspěvky – způsob placení a výše jsou předmětem jednání VH.

Poznámka: spolek je dobrovolným sdružením osob (fyzický či právnických – v závislosti na stanovách spolku) => nelze delegovat vlastní hlasy na jinou osobu nebo se nechat zastupovat.